Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου Antos – από τη σειρά κινητήρων μας έως τις εκδόσεις δοχείων καυσίμου. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα τα βρείτε στις παρακάτω σελίδες, ενώ διατίθενται επίσης σε μορφή αρχείου PDF στην ενότητα λήψεων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ