Cookies

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε τα παρακάτω αρχεία Cookies:

Όνομα αρχείου Cookie Περιγραφή Τύπος αρχείου Cookie
_it
_pr
Μετά την είσοδο στο ''Η Mercedes μου'', τα δεδομένα του προφίλ των χρηστών αποθηκεύονται σε αυτό το ''cookie'' σε κρυπτογραφημένη μορφή, προκειμένου να διατηρησουν την κατάσταση της σύνδεσης. Type 1
_slt (soft login token) Αυτό το ''cookie'' αποθηκεύει δεδομένα μη ευαίσθητου χαρακτήρα του προφίλ των χρηστών προκειμένου να προσωποποιήσει την ιστοσελίδα, όταν ο χρήστης δεν είναι συνδεδεμένος. Type 1
_st(login token) Αυτό το ''cookie'' αποθηκεύει δεδομένα μη ευαίσθητου χαρακτήρα του προφίλ των χρηστών προκειμένου να προσωποποιήσει την ιστοσελίδα, όταν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος. Type 1
cccidealer Αυτό το ''cookie'' αποθηκεύει τον Εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της Mercedes-Benz που επιλέγεται σε μια έρευνα. Αυτή η επαφή είναι προεπιλεγμένη για μελλοντικές έρευνες. Type 1
dealer Αυτό το ''cookie'' αποθηκεύει μια προτιμώμενη επαφή με τον Εξουσιδοτημένο Αντιπρόσωπο που επελέγθηκε στο προφίλ του χρήστη ''Η Mercedes μου. Type 1
pgid
sid
Αυτά τα “cookies” ταυτοποιούν ένα χρήστη σε ανώνυμη μορφή, προκειμένου να δείξουν προσωπικό περιεχόμενο (π.χ. πρόσφατα προϊόντα που επισκέφθηκαν). Type 1
storedVehicles
<Subprocess>_<market>
Στην αναζήτηση καινούργιων και μεταχειρισμένων οχημάτων μπορείτε να αποθηκεύσετε τις προσφορές των οχημάτων που σας ενδιαφέρουν σε μία λίστα επιλογών. Τα δεδομένα των προσφορών αποθηκεύονται σε αυτό το αρχείο. Type 1
JSESSIONID Αυτό το ''cookie'' καθορίζεται από έναν εξωτερικό server ο οποίος παρέχει τα δεδομένα του χάρτη. Αποθηκεύει το όνομα χρήστη, το οποίο συγκεντρώνει σχετικές αιτήσεις στον server και τους εκχωρεί σε μια συνεδρία. Type 1, Type 4
ARPT Προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη χρήση των διαδικτυακών σελίδων της Mercedes-Benz για κάθε χρήστη, χρησιμοποιούμε διάφορους servers για τους σκοπούς της κατανομής φορτίου. Αυτό το ''cookie'' αποθηκεύει την εκχώρηση ενός χρήστη σε έναν από αυτούς τους servers. Type 2
lastCCBmCode
sr_ccci
sr_ccci_model
Αυτά τα cookies περιέχουν πληροφορίες σχετικά με το τελευταίο επιβατικό μοντέλο Mercedes-Benz που έχει διαμορφωθεί από τον χρήστη στο Configurator. Αυτά τα δεδομένα εμφανίζονται στις σελίδες πληροφοριών του αντίστοιχου μοντέλου και επιτρέπει να συνεχιστεί αργότερα η διαμόρφωση. Type 2
model Αυτό το cookie αποθηκεύει το τελευταίο μοντέλο οχήματος που επισκεφθήκατε. Αυτό μας επιτρέπει να σας επιστήσουμε την προσοχή σε συγκεκριμένα μοντέλα τα οποία σας ενδιαφέρουν στην επόμενη επίσκεψή σας. Type 2
ShopStartLinkOutlet* Αυτό το cookie καθορίζει τη στοχοποιημένη σελίδα, η οποία είναι προσβάσιμη χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο Έναρξη. Type 2
sr_voc
sr_voc_model
Αυτά τα cookies περιέχουν πληροφορίες σχετικά με το τελευταίο επαγγελματικό μοντέλο Mercedes-Benz που έχει διαμορφωθεί από τον χρήστη στο Configurator. Αυτά τα δεδομένα εμφανίζονται στις σελίδες πληροφοριών του αντίστοιχου μοντέλου και επιτρέπει να συνεχιστεί αργότερα η διαμόρφωση . Type 2
unit Η ιστοσελίδα μας περιέχει πληροφορίες σχετικά με όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Mercedes-Benz. Αυτό το cookie αποθηκεύει το τελευταίο σημείο που επισκεφτήκατε. Χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες, μπορούμε άμεσα να σας διαβιβάζουμε τις σελίδες των προϊόντων που σας ενδιαφέρουν για την επόμενη επίσκεψή σας. Type 2
daimler-bfs.persistentSearch Αυτό το Cookie αποθηκεύει τις παραμέτρους αναζήτησης που δώσατε για αναζήτηση νέου ή μεταχειρισμένου οχήματος.  Χωρίς αυτό το Cookie οι δικές σας παράμετροι αναζήτησης δεν αποθηκεύονται και θα πρέπει να τις δίνετε πάλι κατά τη μετάβαση στην αναζήτηση. Type 2
daimler-bfs.recentlyViewedVehicles  Αυτό το Cookie αποθηκεύει τα οχήματα που κοιτάξατε κατά την αναζήτηση νέου ή μεταχειρισμένου οχήματος.Χωρίς αυτό το Cookie δεν μπορείτε πλέον να παρακολουθήσετε τα οχήματα που ήδη κοιτάξατε. Type 2
daimler-bfs.vehicleComparison  Αυτό το Cookie αποθηκεύει τα οχήματα που επιλέξατε για σύγκριση κατά την αναζήτηση νέου ή μεταχειρισμένου οχήματος.Χωρίς αυτό το Cookie δεν μπορεί να γίνει σύγκριση πολλών οχημάτων. Type 2
_lgin
lastUrl
s_*
s_cc
s_cpc
s_evar_34
s_evar_35
s_fid
s_getval_2
s_ria
s_sq
s_sq
s_sv_sid
s_vi
s_invisit
s_nr
s_vnum
amcv_
ADRUM
gapv_c62
s_ppv/s_ppvi
aam_uuid
Αυτά τα cookies αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας και μας βοηθάει συνεχώς να αναπτύσουμε περαιτέρω την ιστοσελίδα μας, σύμφωνα με τα συμφέροντά τους..
Type 3
HighBandwidth
$ms_externalFlash
Αυτά τα ''cookies'' περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την έκδοση του Adobe Flash Player που είναι εγκατεστημένη στη συσκευή του τερματικού σας καθώς και το οποίο είναι το διαθέσιμο bandwidth . Αυτό μας επιτρέπει να προσφέρουμε το περιεχόμενο πολυμέσων, σε συνάρτηση με τις απαιτήσεις του συστήματός σας, σε μειωμένους χρόνους. Type 3
psyma_participation Προκειμένου να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας, θα διεξάγουμε τακτικές έρευνες σε απευθείας σύνδεση για την ποιότητα των σελίδων μας και την προσφορά πληροφοριών. Αυτό το cookie δείχνει αν ένας χρήστης έχει αποδεχθεί ή έχει απορρίψει την πρόσκληση για την έρευνα. Type 3
s_cc Αυτό το cookie υποδηλώνει ότι τα cookies είναι ενεργοποιημένα στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Type 3
session Αυτό το cookie αποτρέπει την επαναλαμβανόμενη απεικόνιση της Welcome ακολουθία στην ιστοσελίδα μας. Type 3
cookiePolicy Το παρόν cookie υποδηλώνει ότι αποδέχεστε την χρήση cookies στις σελίδες μας. Θα εγκατασταθεί όταν απενεργοποιήσετε την ένδειξη «Χρήση των cookies» Type 2
s_campaign
s_var_1
Αποθηκεύει την παράμετρο «csref» ώστε να αποφευχθεί η διπλή καταμέτρηση κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στην ιστοσελίδα Type 3
omniture_optout Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται σε αυτά τα cookies υποδεικνύουν κατά πόσο είναι δυνατόν να αξιολογηθεί η συμπεριφορά του χρήστη που επισκέπτεται την ιστοσελίδα. Type 4

2. Αξιολόγηση των δεδομένων χρήσης και χρήση εργαλείων ανάλυσης