Προστασία Δανείου

Τα πλεονεκτήματά σας

Το πρόγραμμα παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα για τον πελάτη που σε μία δύσκολη στιγμή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί με συνέπεια στις δανειακές του υποχρεώσεις και πιο συγκεκριμένα:

  • Προστασία από τις συνέπειες του εντεινόμενου κινδύνου Ανεργίας (για εργαζόμενους με σύμβαση αορίστου χρόνου).
  • Προστασία και αύξηση της πιστοληπτικής ικανότητας του πελάτη, που μπορεί να ανταποκριθεί απρόσκοπτα στην δανειακή του υποχρέωση.
  • Ελάφρυνση των οικονομικών συνεπών σε περίπτωση απώλειας Ζωής ή Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας (ΜΟΑ) με την αποπληρωμή του δανείου.
  • Διατήρηση του βιοτικού επιπέδου του πελάτη σε μία δύσκολη στιγμή.
  • Συνεισφορά στη μείωση των επισφαλειών.
  • Διασφάλιση της ομαλής αποπληρωμής των δανείων και αποφυγή τριβών μεταξύ Τράπεζας και δανειολήπτη.

Recommend page