1.Προστασία δεδομένων

2. Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

3. Σκοποί χρήσης

4. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους, Social Plugins

5. Αξιολόγηση των δεδομένων χρήσης και χρήση εργαλείων ανάλυσης

6. Πληροφορίες βάσει χρήσης (Στόχευση και Επαναστόχευση)

7. Aσφάλεια

8. Νομική βάση της επεξεργασίας.

9. Διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας

10. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

γ) Δικαίωμα αντίρρησης Έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε αντίρρηση, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 ε) του ΓΚΠΔ (Επεξεργασία δεδομένων για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον) ή στο άρθρο 6 παρ. 1 στ) του ΓΚΠΔ (Επεξεργασία δεδομένων βάσει εξισορρόπησης συμφερόντων). Εάν ασκήσετε το δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία, η Εταιρεία μας θα υποβάλλει τα προσωπικά δεδομένα σε επεξεργασία, μόνο εάν καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

11. Ενημερωτικό δελτίο

12. Κεντρική υπηρεσία πρόσβασης της Daimler AG

13. Cookies