Πρόγρ. παραλαβής οχημάτων τέλους κύκλου ζωής

Ανακύκλωση στο τέλος ζωής του οχήματος

Αειφορία και περιβαλλοντική συμβατότητα στη Daimler