Διαδικασία Παροχής Βεβαιώσης για τα Τελωνεία

Έκδοση Βεβαίωσης Εισαγωγής Μεταχειρισμένου Οχήματος Λιανικής Τιμής προ Φόρων

Έκδοση Βεβαιώσης Λ.Τ.Π.Φ.

Έκδοση Βεβαιώσης Λ.Τ.Π.Φ.

Για την έκδοση Βεβαιώσης Λ.Τ.Π.Φ. Εισαγωγής Μεταχειρισμένου Οχήματος από την Star Automotive Ελλάς προς το αρμόδιο τελωνείο απαιτούνται τα εξής:  

Για την έκδοση Βεβαιώσης Λ.Τ.Π.Φ. Εισαγωγής Μεταχειρισμένου Οχήματος από την Star Automotive Ελλάς προς το αρμόδιο τελωνείο απαιτούνται τα εξής:  

  •  Συμπλήρωση όλων των στοιχείων της Αίτησης Παροχής Βεβαιώσης και υπογραφή από τον αιτούντα
  • Αντίγραφο Δήλωσης Άφιξης Οχήματος (Δ.Α.Ο.)
  • Κατάθεση ποσού 24,80 € (περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%) σε τραπεζικό λογαριασμού εξουσιοδοτούμενου προς τούτου από την Star Automotive Ελλάς εκτελωνιστικού γραφείου (υπέρ Star Automotive Ελλάς ΑΕ)

Η κατάθεση του παραπάνω ποσού μπορεί να γίνει στους τραπεζικούς λογαριασμούς που αναγράφονται στην αίτηση με την αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο αιτούντος, Έκδοση Βεβαιώσης.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Αντίγραφο Δ.Α.Ο
  • Aποδεικτικό Τραπεζικής Κατάθεσης

θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στην εταιρεία Star Automotive Ελλάς στο email customs_star_automotive@starautomotive.gr με θέμα Έκδοση Βεβαιώσης Τελωνείου

O μέγιστος χρόνος έκδοσης είναι δύο (2) εβδομάδες. Σε τυχόν αργία, κατά τη λήξη των δύο εβδομάδων, η αποστολή των βεβαιώσεων θα γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Προσοχή: Εάν δεν αποσταλεί κάποιο από τα τρία(3) παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλιπή στοιχεία ή αδυναμία ανάγνωσης αυτών ή δεν έχει κατατεθεί το προβλεπόμενο ποσό, η έκδοση της βεβαίωσης δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.