Σύνδεση στο διαδίκτυο
Χρειάζομαι σύνδεση στο διαδίκτυο, για να χρησιμοποιώ την εφαρμογή;


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Για την αρχική εγγραφή, καθώς και τον υπολογισμό της προσομοιωμένης κατανάλωσης ρεύματος, απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο. Η λειτουργία Tracking δεν μπορεί να εκτελείται χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text