Σύνδεση στο διαδίκτυο
Χρειάζομαι σύνδεση στο διαδίκτυο, για να χρησιμοποιώ την εφαρμογή;


Vans author component config table 02 col
Ligtbox Caption Text
Vans author component config table 04 col
Answer Text

Για την αρχική εγγραφή, καθώς και τον υπολογισμό της προσομοιωμένης κατανάλωσης ρεύματος, απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο. Η λειτουργία Tracking δεν μπορεί να εκτελείται χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο.

Youtube Video ID
Button type standard
Vans author component config table o4 col
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Vans author component config table 04 col
Vans author component config table 02 col
Additional answer Text