Είδη εκπομπών I Mercedes-Benz
Είδη εκπομπών κινητήρων εσωτερικής καύσης Mercedes-Benz

Λιγότερες εκπομπές ρύπων για καλύτερη ποιότητα αέρα.

Τα 2 είδη εκπομπών: εκπομπές CO2 και ρύποι.

Οι κινητήρες εσωτερικής καύσης παράγουν κυρίως 2 είδη εκπομπών: πρώτον εκπομπές CO2 και δεύτερον εκπομπές ρύπων, όπως οξείδια αζώτου και σωματίδια. Το αυξανόμενο ποσοστό CO2 στην ατμόσφαιρα θεωρείται υπεύθυνο για τη θέρμανση του πλανήτη. Οι εκπομπές CO2 ενός οχήματος είναι ανάλογες της ποσότητας καυσίμου που καίγεται.

Για να βελτιωθεί η ποιότητα αέρα, ιδίως στις πόλεις, πρέπει να τηρούνται αυστηρές οριακές τιμές εκπομπές στα διαφορετικά επίπεδα της προδιαγραφής εκπομπών Euro 6. Μεγάλη έμφαση δίνεται κυρίως στα οξείδια αζώτου και (NOx) και στα λεπτά σωματίδια σκόνης. Τα οξείδια αζώτου προκύπτουν όταν αντιδρά το άζωτο με το οξυγόνο. Λόγω των πολλών σταδίων οξείδωσης και ενώσεων αζώτου-οξυγόνου, τα οξείδια αζώτου αναφέρονται με τη συντομογραφία NOx. Κατά τον ορισμό των οριακών τιμών για σωματίδια, ιδιαίτερο ρόλο παίζουν τα λεπτά σωματίδια σκόνης, τα οποία διαπερνούν ανενόχλητα τα φίλτρα του ανθρώπινου οργανισμού. Άλλες χημικές ενώσεις, για τις οποίες πρέπει να τηρούνται οριακές τιμές εκπομπών σύμφωνα με τα διάφορα επίπεδα της προδιαγραφής Euro 6 κατά την πιστοποίηση του οχήματος, είναι για παράδειγμα το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και οι υδρογονάνθρακες (HC).

Lorem Ipsum