Φάση μετάβασης I Mercedes-Benz
Φάση μετάβασης στο WLTP Mercedes-Benz

Φάση μετάβασης.

Διαφορετικές ημερομηνίες εφαρμογής στην ΕΕ.

Η φάση μετάβασης από τον κύκλο NEDC στον κύκλο WLTP.

Ένα είναι σίγουρο, έως το τέλος του 2020 και τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να έχουν θέσει σε ισχύ την νέα πιστοποίηση WLTP. Το χρονοδιάγραμμα για την κοινοποίηση των τιμών κατανάλωσης και εκπομπών καθώς και για την προσαρμογή της φορολογίας οχημάτων εντός της ΕΕ δεν είναι ενιαίο.

Οι τιμές NEDC θα διατηρηθούν προσωρινά.

Διαφορές μεταξύ NEDC και τιμών NEDC υπολογισμένων βάσει WLTP.

Μέχρι τα τέλη του 2020 εκτός από τις τιμές WLTP θα συνεχίσουν να υπολογίζονται και οι τιμές NEDC για όλα τα οχήματα. Οι τιμές αυτές αναφέρονται στα έγγραφα του οχήματος. Συνεπώς, στο μέλλον σύμφωνα με την πιστοποίηση WLTP, η τιμή NEDC θα υπολογίζεται με μία διαδικασία που θεσπίσουν οι νομοθέτες. Στο πλαίσιο αυτό θα συνεχίσουν να ισχύουν οι όροι που προβλέπονται στη διαδικασία WLTP.

Οι μετρηθείσες τιμές NEDC αποτελούν τη βάση για τον υπολογισμό των εκπομπών CO2 του στόλου οχημάτων κάθε κατασκευαστή. Οι τιμές αυτές καθορίστηκαν αρχικά με βάση την πιστοποίηση NEDC.

Διάφορες ημερομηνίες, διαφορετικές οριακές τιμές.

Κατηγορίες οχημάτων M1 και N1 - οι διαφορές

Η πιστοποίηση WLTP διαφέρει τόσο αναφορικά με τις οριακές τιμές όσο και αναφορικά με την ημερομηνία θέσης σε ισχύ για οχήματα με άδεια κυκλοφορίας επιβατικού (M1) και οχήματα με άδεια κυκλοφορίας επαγγελματικού (N1). Για τα επαγγελματικά οχήματα κατηγορίας N1 κλάσης II και III και κατηγορίας N2 η μετάβαση από την πιστοποίηση NEDC στην πιστοποίηση WLTP θα πραγματοποιηθεί ένα χρόνο αργότερα από τα επιβατικά οχήματα. Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία WLTP θα ισχύει από την 01.09.2018 για νέες εγκρίσεις τύπου επαγγελματικών οχημάτων κατηγορίας N1 κλάσης II και III και κατηγορίας N2 και από την 01.09.2019 για όλα τα καινούρια οχήματα.

Εξαίρεση αποτελούν τα οχήματα με μάζα αναφοράς άνω των 2.840 kg, όπως στην περίπτωση του Sprinter. Για αυτά τα οχήματα δεν ισχύει η διαδικασία WLTP. Θα συνεχίσουν να πιστοποιούνται σύμφωνα με την προδιαγραφή καυσαερίων Euro VI στο δυναμόμετρο κινητήρων. Για μάζες αναφοράς από 2.380 kg έως 2.840 kg υπάρχει δικαίωμα επιλογής μεταξύ της πιστοποίησης WLTP στο δοκιμαστήριο με ράουλα και της πιστοποίησης στο δυναμόμετρο κινητήρων.

Lorem Ipsum