Οδηγίες Χρήσης. Γνωρίστε διαδραστικά.

Εφαρμογή Mercedes-Benz Guides.

Διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης ψηφιακά στο smartphone σας.

Εξοικειωθείτε με την τεχνολογία και το χειρισμό των οχημάτων μας. Απλά, ξεκάθαρα, ενημερωτικά.
Οι διαδραστικές Οδηγίες Χρήσης αφορούν μόνο τα οχήματα που αντιστοιχούν στις γερμανικές προδιαγραφές.